Table of Contents

Bestelvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij onze online winkel! Softmarkt.nl biedt zijn diensten aan onder de volgende voorwaarden. Als u onze website bezoekt of aankopen doet, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze alstublieft zorgvuldig door.

Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid, dat uw bezoek aan onze website regelt, om onze werkwijzen te begrijpen. U kunt dit doen op: Privacybeleid

Elektronische communicatie

Wanneer u de Softmarkt.nl-website bezoekt of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U geeft ons toestemming om elektronische berichten van ons te ontvangen. We communiceren met u via e-mail. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat een dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Handelsmerken

Het handelsmerk Softmarkt.nl mag niet worden gebruikt in verband met een product of dienst op een manier die verwarring veroorzaakt onder klanten, Softmarkt.nl belastert of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die niet in het bezit zijn van Softmarkt.nl of die op onze site verschijnen, behoren toe aan hun eigenaren, die al dan niet geaffilieerd zijn met of gesponsord worden door Softmarkt.nl. Ook mogen de exclusieve afbeeldingen en handelsmerken van Softmarkt.nl niet worden gebruikt als onderdeel van een link zonder expliciete schriftelijke toestemming.

Betaling van producten

Betalingen voor producten bij Softmarkt.nl worden afgehandeld door Stripe, Inc. Klanten kunnen betalen met zowel creditcards als betaalpassen.

Levering van producten

Alle producten in de online winkel van Softmarkt.nl zijn digitaal en worden per e-mail geleverd, dat wil zeggen dat er geen fysieke levering plaatsvindt. Na betaling ontvangt u de productcodes zo snel mogelijk via e-mail, maar uiterlijk om 6 uur ’s ochtends de volgende dag.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om bij aankoop een correct e-mailadres op te geven en ervoor te zorgen dat de mailbox niet de opslagcapaciteit heeft overschreden en e-mails kan ontvangen. Indien u problemen ondervindt en de productcode niet heeft ontvangen, schrijf dan naar ons e-mailadres hallo@softmarkt.nl en stuur ons een e-mail waarmee wij het product aan u kunnen leveren.

Houd er rekening mee dat de online winkel van Softmarkt.nl het recht behoudt om zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van een product te wijzigen of stop te zetten. Als u zich niet aan de voorwaarden van deze overeenkomst houdt, zullen uw rechten die daaruit voortvloeien automatisch vervallen zonder enige kennisgeving of terugbetaling. Als uw gebruik van onze website in strijd is met de overeenkomst, onjuist is of fraude of misbruik van de online winkel inhoudt, hebben wij het recht om op elk moment deze overeenkomst met u te beëindigen.

Systeemvereisten

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw computer voldoet aan alle minimale systeemvereisten, die vermeld staan op de productbeschrijvingspagina’s van onze website. Softmarkt.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor claims met betrekking tot een mogelijke geschil met de software-uitgever met betrekking tot deze vereisten.

Ledenaccount

Als gebruiker van onze website en ledenaccount bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord, en voor het beveiligen van de toegang tot uw computer. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw account of wachtwoord. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd. Softmarkt.nl behoudt zich het recht voor om service te weigeren, accounts te sluiten, inhoud te verwijderen of te wijzigen, of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken.

Productbeschrijvingen

Het doel van Softmarkt.nl is om nauwkeurige productbeschrijvingen te bieden. Ze garanderen echter niet de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of foutloosheid van de productbeschrijvingen of andere inhoud op de website.

Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op de website van Softmarkt.nl is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Softmarkt.nl geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook. U vertrouwt op dergelijke informatie op eigen risico.

Softmarkt.nl is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links naar andere websites vinden die niet onder de controle van Softmarkt.nl vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die daarin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Softmarkt.nl aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen die buiten onze controle vallen.

De bovenstaande disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking zijn van toepassing op eventuele schade of letsel veroorzaakt door enige vorm van prestatieprobleem, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of verzending, computervirus, communicatielijnstoring, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, wijziging van of gebruik van een record, hetzij wegens contractbreuk, onrechtmatig gedrag, nalatigheid of op grond van een andere rechtsgrond.

U erkent specifiek dat Softmarkt.nl niet aansprakelijk is voor enig lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van een gebruiker. Als u ontevreden bent over een deel van de Softmarkt.nl-website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie om het gebruik van de Softmarkt.nl-website te staken.

Aanvullende vragen

Als u aanvullende vragen heeft met betrekking tot onze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid of onze bestelvoorwaarden, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam door een e-mail te sturen naar hallo@softmarkt.nl.

Lees meer: Privacybeleid |  Terugbetalings- en Retourbeleid  |  Leveringsvoorwaarden