Table of Contents

Privacybeleid

Algemene bepalingen

1.1. Dit privacybeleid regelt de principes voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens. De verantwoordelijke gegevensbeheerder is Softmarkt.nl (hierna de gegevensbeheerder genoemd).

1.2. De betrokkene in het kader van dit privacybeleid verwijst naar een klant of een andere natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

1.3. Een klant in het kader van dit privacybeleid verwijst naar iedereen die goederen of diensten koopt via de website van de gegevensbeheerder.

1.4. De gegevensbeheerder voldoet aan de beginselen van gegevensverwerking zoals vastgesteld in wetgevingshandelingen, waaronder de rechtmatige, eerlijke en veilige verwerking van persoonsgegevens. De gegevensbeheerder kan bevestigen dat persoonsgegevens zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van wetgevingshandelingen.

Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens

2.1. De persoonsgegevens die worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door de gegevensbeheerder worden elektronisch verkregen, voornamelijk via de website en e-mail.

2.2. Door hun persoonsgegevens te delen, verleent de betrokkene de gegevensbeheerder het recht om persoonsgegevens te verzamelen, organiseren, gebruiken en beheren voor de doeleinden zoals gedefinieerd in dit privacybeleid, die de betrokkene direct of indirect deelt met de gegevensbeheerder bij het kopen van goederen of diensten op de website.

2.3. De betrokkene is verantwoordelijk voor het zorgen dat de verstrekte gegevens juist, correct en volledig zijn. Het opzettelijk verstrekken van valse informatie wordt beschouwd als een schending van dit privacybeleid. De betrokkene is verplicht de gegevensbeheerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte gegevens.

2.4. De gegevensbeheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt aan de betrokkene of derden als gevolg van het verstrekken van valse gegevens door de betrokkene.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

3.1. De gegevensbeheerder kan de volgende persoonsgegevens van de betrokkene verwerken:

3.1.1. Voor- en achternaam;

3.1.2. Geboortedatum;

3.1.3. Telefoonnummer;

3.1.4. E-mailadres;

3.2. Bovendien heeft de gegevensbeheerder het recht om informatie over de klant te verzamelen uit openbaar toegankelijke registers.

3.3. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 (1) a), b), c) en f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; b) de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van stappen op verzoek van de betrokkene vóór het sluiten van een overeenkomst; c) de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen; d) de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gegevensbeheerder of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is. 3.4. De verwerking van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.4.1. Doel – beveiliging en veiligheid Maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens – zoals bepaald door de relevante wetten.

3.4.2. Doel – verwerking van bestellingen Maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens – (12 maanden)

3.4.3. Doel – zorgen voor de werking van de e-shop-services Maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens – (12 maanden)

3.4.4. Doel – klantenbeheer Maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens – (12 maanden)

3.4.5. Doel van verwerking – financiële activiteiten, boekhouding Maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens – volgens de wettelijk vastgestelde termijnen.

3.4.6. Doel van verwerking – marketing Maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens – (12 maanden)

3.5. De gegevensbeheerder heeft het recht om persoonsgegevens van klanten te delen met derden, zoals geautoriseerde gegevensverwerkers, accountants, transport- en koeriersbedrijven en bedrijven die overdrachtsdiensten bieden. De gegevensbeheerder is de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens. De gegevensbeheerder zal de noodzakelijke persoonsgegevens voor betalingsverwerking overdragen aan de geautoriseerde verwerker, Stripe, Inc.

3.6. Bij de verwerking en opslag van persoonsgegevens van de betrokkene implementeert de gegevensbeheerder organisatorische en technische maatregelen die de bescherming van persoonsgegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, wijziging, openbaarmaking en andere onrechtmatige verwerking waarborgen.

3.7. De gegevensbeheerder bewaart de gegevens van de betrokkenen op basis van het doel van de verwerking, maar niet langer dan 1 jaar.

Rechten van de betrokkene

4.1. De betrokkene heeft het recht om toegang te krijgen tot en inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens.

4.2. De betrokkene heeft het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

4.3. De betrokkene heeft het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te corrigeren.

4.4. Indien de gegevensbeheerder de persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken.

4.5. De betrokkene kan contact opnemen met de klantenservice van de online winkel op het adres (hallo@softmarkt.nl) om zijn rechten uit te oefenen.

4.6. De betrokkene heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens om zijn rechten te beschermen.

Slotbepalingen

5.1. Deze gegevensbeschermingsvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Europese Unie.

5.2. De gegevensbeheerder heeft het recht om de gegevensbeschermingsvoorwaarden gedeeltelijk of volledig te wijzigen en de betrokkenen op de hoogte te stellen van de wijzigingen via de website (hallo@softmarkt.nl).

Lees meer:  Bestelvoorwaarden   |  Terugbetalings- en Retourbeleid  |  Leveringsvoorwaarden